Χρονογραφήματα
(χρονογραφήματα, 1982)

 

Εκδόσεις: Μπαρμπουνάκης