290 πρόσωπα
(σκιαγραφίες 290 προσώπων, 1973-2006)

 

Έκδοση: Ελληνικά Γράμματα